Tijd en ruimte voor kinderen

Klik hier als u de schoolgids wilt downloaden in pdf-formaat
Klikt u hier voor de jaarbijlage in pdf-formaat

-Schoolgids-

Inleiding:

Beste ouders,

In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld.
Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest.

Wanneer u vragen heeft over de inhoud van deze schoolgids of over andere schoolaangelegenheden, kunt u natuurlijk altijd bij het team terecht.

Woord voor ‘nieuwe’ ouders

Uw kind gaat binnenkort naar de basisschool, of misschien moet u een nieuwe school kiezen. In beide gevallen is de vraag: ‘naar welke school?’ van groot belang. Scholen verschillen immers.
Deze gids is bedoeld om u te helpen bij het maken van een goede keuze. Er staat in het kort in waar Speelleercentrum De Wijde Wereld voor staat.
In de schoolgids vindt u informatie over de opzet van met name het onderwijs, op welke manieren wij extra zorg besteden aan kinderen, wat ouders van de school kunnen verwachten en wat wij van ouders en kinderen verwachten.
Wij hopen dat u zich, mede door deze gids, een goed beeld kunt vormen van ons Speelleercentrum, waar talentontwikkeling, omgang met anderen en zelfstandigheid van de kinderen hoog in het vaandel staan.
De voorwaarde om tot goed leren te komen is dat uw kind zich thuis voelt op school. Dit te creëren zien wij als een gezamenlijke opdracht van het team en van u als ouders/ verzorgers. Alles in het belang van ieder individueel kind.

Het team van De Wijde Wereld
Algemene gegevens

Naam Speelleercentrum (SLC) De Wijde Wereld,
Adres Helmteken 2, 5406 DK Uden.
Telefoonnummer 0413-245000
E-mail adres dewijdewereld@kiemuden.nl
Website www.dewijdewereld.eu
Directeur Jos van Zutphen


Kiem onderwijs en opvang

SLC de Wijde Wereld is onderdeel van Kiem onderwijs en opvang. Deze stichting beheert 12 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs.

Voor de stichting is een directeur bestuurder werkzaam. Dit is dhr. Frans van den Hoogen. Hij is te bereiken onder nummer 0413-332396.

Kiem staat voor:

Tot bloei laten komen
Hoewel elke school eigen accenten legt, zijn we verbonden vanuit een gedeelde overtuiging. Dankzij de juiste aandacht en zorg creëren de Kiem scholen een uitstekende voedingsbodem voor groei en ontwikkeling van leerlingen. Wij zien de kracht in ieder kind en zorgen ervoor dat die kracht ook tot bloei komt. In onze visie vormen kindcentra de optimale basis voor wat kinderen van 0 tot 12 jaar nodig hebben in opvang en onderwijs. In de Kindcentra van Kiem wordt bewust gekeken naar ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind en wordt er ook naar gehandeld.

Versterken van eigen kracht
Kiem staat voor het ontwikkelen van wat aanwezig is, voor het eigen karakter en de eigen kwaliteiten van leerlingen die tot bloei willen komen. Om te kunnen ontkiemen is een gezonde voedingsbodem noodzakelijk. Wij geloven erin dat kinderen zich met de juiste aandacht en zorg ontwikkelen naar hun beste vermogen. Vandaar dat we veel energie steken in professionalisering van onze medewerkers en in het realiseren van integrale kindcentra waar kinderen maximaal tot hun recht komen.

We zien wat kinderen kunnen
Stimuleren groei en ontwikkeling
Een positief zelfbeeld,
Creatief denken,
Kennis en vaardigheden,
Samenwerken en respect,
Verantwoordelijkheid

Sterke wortels vormen de basis
Een heldere visie, overtuiging en vakmanschap
Maar ook passie voor wat mogelijk is
Ontdekken, leren en verwonderen
Kansen aanreiken voor morgen
We staan pal voor sterk onderwijs
Vertrouwen op onszelf en elkaar

KIEM, ONDERWIJS EN OPVANG
Wij zien de kracht in ieder kind

1. Uitgangspunten

1.1 Missie en visie van de Wijde Wereld

Missie van de Wijde Wereld Kinderen kansen bieden, met gebruikmaking vanuit hun eigen talenten zich te ontwikkelen tot creatieve, zelfstandige en verantwoordelijke medemensen.
Visie van de Wijde Wereld
Nadat de missie en de waarden helder en levend zijn gemaakt, zijn we aan de slag gegaan met de visie. De visie geeft een beschrijving van het beeld van de toekomst die we willen creëren. Het woord visie komt van het Latijnse werkwoord visere. Dit betekent “zien”. Dit verband met “zien” is belangrijk: hoe duidelijker we het beeld van de toekomst hebben, des te inspirerender ervaren we het. Hoe ziet onze school er over twee of drie jaar uit? Wat zie ik als ik dan binnenloop? Wat zie ik mensen doen? Wat hoor ik mensen zeggen? De gezamenlijke visie geeft vorm en richting aan de toekomst van de school en helpt de mensen deze toekomst voor de organisatie waar te maken. Ze geeft richting aan het handelen in de school.

Op De Wijde Wereld streven we naar een goed evenwicht tussen kennis, praktische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Naast de kernvakken lezen, taal en rekenen, besteden we veel tijd aan wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur) en de creatieve ontwikkeling (beeldende vorming, muziek, dans en dramatische expressie).

1.2 Pedagogische visie

Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen. Dit is de basis van waaruit kinderen optimaal tot leren kunnen komen. Kinderen leren van en met elkaar. Wij zien leren als een sociaal gebeuren. We leren kinderen samenwerken, verantwoordelijkheid te dragen, naar zelfstandigheid te groeien, rekening te houden met anderen in een veilige gestructureerde omgeving. We veronderstellen dat dit leer- en ontwikkelingsproces resulteert in een goede voorbereiding op ‘De Wijde Wereld’. In een ordelijke en veilige omgeving hanteren we duidelijke structuren in het aanbieden, verwerken en evalueren van de leerstof. Hierdoor kunnen kinderen zich optimaal ontplooien. Het leer- en ontwikkelingsklimaat is voorwaardenscheppend en uitdagend. We stimuleren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun taak of een gedeelte ervan.

1.3 Didactische visie

De Wijde Wereld kent een jaarklassensysteem waarbij kinderen op leeftijd zijn ingedeeld. In iedere jaargroep is een basispakket leerstof het uitgangspunt. Deze leerstof wordt op maat aangeboden rekening houdend met de (on)mogelijkheden en talenten van ieder kind.
Om het bereiken van doelen en ontwikkeling bij de kinderen te kunnen volgen en vaststellen, maken we gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem (LVS), methode- en niet methodegebonden toetsen. Uit de verzamelde gegevens van leerlingen kunnen, in samenspraak met de unitcoördinator en ouders, passende programma’s worden opgesteld.

1.4 Een katholieke school

Onze school is een katholieke school. Deze benaming houdt voor ons meer in dan het geven van het vak levensbeschouwing. Katholiciteit moet terug te vinden zijn in het leven van alledag, in de wijze waarop met elkaar omgegaan wordt. Proberen zelf het goede voorbeeld te geven en kinderen daarop aanspreken.

Zien en begrijpen kun je niet alles, soms moet je anderen geloven. Dat heeft ook te maken met vertrouwen op en in elkaar. Geloven in jezelf in de ander, geloven in de wereld, geloven in de toekomst.

2. Organisatie van het onderwijs

2.1 Binnen ons dagarrangement onderscheiden we vijf ‘Tijden':

OnderwijsTijd: Deze tijd is te vergelijken met onderwijs op een reguliere basisschool (conform Wet op Primair Onderwijs WPO). Het verschil is echter dat op de Wijde Wereld onderwijs verspreid over de dag in meerdere blokken wordt aangeboden. Tussen de Onderwijsblokken in, worden diverse activiteiten georganiseerd (WereldTijd, EigenTijd, EtensTijd, SportTijd) die steeds minimaal één uur in beslag nemen.

Binnen de onderwijstijd gaan we uit van de principes van Meervoudige Intelligentie (Howard Gardner). Deze houden rekening met de verschillende manieren waarop kinderen kennis tot zich nemen. Dit is de tijd die conform en binnen de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) wordt ingevuld. Kinderen volgen onderwijs waarbij de nadruk ligt op het aanleren van instrumentele vaardigheden. Twee SportTijden maken onderdeel uit van het reguliere onderwijsprogramma.

WereldTijd:
Dit is de tijd waarin kinderen met uiteenlopende activiteiten aan de slag kunnen gaan. Hierin speelt de inbreng van de kinderen een grote rol en proberen we maximaal tegemoet te komen aan hun talenten en behoeften. Er is een breed scala aan activiteiten mogelijk; van buiten- tot binnenspelen, van vrij spelen tot het volgen van workshops, van individueel- tot groepsspel. In overleg met de pedagogisch medewerkers wordt hiervoor een plan gemaakt. De uitvoering van dit plan is niet vrijblijvend.

EigenTijd:
Dit is de tijd die de kinderen naar eigen inzicht mogen invullen. Sommige zullen dit actief doen, anderen zullen hierin de rust opzoeken of combinaties hiervan. Hierbij valt te denken aan: een boek lezen, buitenspelen, een spelletje doen, knutselen of even lekker liggen op de bank.
De vergelijking hierin kan getrokken worden bij het vrije spel dat kinderen ook in de thuissituatie laten zien.

SportTijd:
Binnen ons dagarrangement zijn op drie dagen sportactiviteiten ingeroosterd. Deze kunnen plaatsvinden in de speel- of gymzaal en/of op ons eigen buitenterrein. Twee sportactiviteiten vallen onder de OnderwijsTijd (gymles!), één activiteit valt onder de WereldTijd.

EtensTijd:
Tussen de middag krijgen de kinderen een gezonde lunch aangeboden. Deze (deels warme) lunch bevat de juiste hoeveelheid voedingsstoffen en vitamines. Deze maaltijd wordt bereid door koks van het IBN.

2.2 OnderwijsTijd verder uitgewerkt

2.2.1 Doelen

Zoals elke school werkt Speelleercentrum De Wijde Wereld aan realisatie van de, door de overheid vastgestelde kerndoelen.

2.2.2 Methodes

Kinderen in ons kinderdagverblijf volgen de methode Peuterplein. In de groepen een en twee werken we volgens de methode Kleuterplein in projectvorm. Vanaf groep drie wordt het onderwijs op een meer programmagerichte manier gegeven. We gebruiken moderne methodes met herhalings- en verrijkingsopdrachten. Om de samenwerking tussen kinderen te bevorderen maken we gebruik van diverse werkvormen van coöperatief leren. We komen tegemoet aan verschillen tussen kinderen door in een flexibel leerstofjaarklassensysteem extra begeleiding te geven. Dit geldt niet alleen voor kinderen die moeite hebben met de leerstof maar ook voor hen, die meer aankunnen. Kinderen kunnen middels de weektaak zelfstandig, op hun eigen niveau en tempo werken.


Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen
Voortgezet lezen Nieuwsbegrip XL voor de groepen 4, 5 en 6
Kidsweek voor groep 7 en 8
Taal Peuterplein voor het kinderdagverblijf
Kleuterplein voor groep 1 en 2
Taal in beeld vanaf groep 4
Spelling Spelling in beeld vanaf groep 4
Engels Take it easy
Rekenen Peuterplein voor het kinderdagverblijf
Kleuterplein voor groep 1 en 2
De Wereld in getallen vanaf groep 3
Wereldoriëntatie Peuterplein voor het kinderdagverblijf
Kleuterplein voor groep 1 en 2
Vier X Wijzer vanaf groep 1

2.2.3 De Werkwijze

De Wijde Wereld kent een jaarklassensysteem. In dit schooljaar zit iedere leerling in een vaste groep met vaste leerkrachten.
In iedere jaargroep is een pakket basisstof het uitgangspunt. Deze leerstof wordt aangeboden aan alle kinderen van de groep.

De manier waarop we kinderen leerstof aanbieden:
· Individueel of in kleine groepjes;
de groep werkt aan een opdracht en de leerkracht richt zich op één of meerdere leerlingen, die extra aandacht nodig hebben. Dit gebeurt aan de instructietafel.
· Klassikaal;
hierbij richten we ons tot de hele groep en wordt op hetzelfde niveau gewerkt; de klassikale instructie wordt zo kort mogelijk gehouden.

Om binnen de klas mogelijkheden te creëren om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen, werken we met het GIP-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en Didactisch handelen van de leerkracht). Dit klassenorganisatiemodel stelt de leerkrachten in staat om, binnen de klas, individuele aandacht te geven.
Het zelfstandig werken, uitgestelde aandacht, samenwerken, werken aan dag- en weektaken zijn zaken die de kinderen binnen dit model leren.
De leerkrachten gaan tijdens dit zelfstandig werken, steeds voor een korte periode met kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben, apart aan de instructietafel aan het werk.
Tussen het werken aan de instructietafel, schenkt de leerkracht aan alle kinderen (volgens een vaste route) de nodige aandacht.
Door het werken met een takenbord in groep 0 t/m 3, en een weektaak vanaf groep 4, leren de kinderen stap voor stap hun eigen werk te plannen.

2.2.4 Speciale activiteiten


Kunstzinnige vorming
Elk jaar biedt stichting C de basisscholen een programma voor kunstzinnige vorming aan. Voor alle groepen is gezocht naar een invulling op dit gebied. In ons Wereldnieuws geven we aan wanneer de diverse groepen een voorstelling zullen bezoeken.

Vieringen
Samen vieren is belangrijk. Hiertoe organiseren we door het jaar heen een aantal vieringen, denk hierbij aan het openen en sluiten van het schooljaar.

Festiviteiten
In samenwerking met de ouders organiseren we op school een aantal activiteiten door het jaar heen zoals: de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, sportdag, Werelddag.

2.2.5 Het team

De samenstelling en taken van het team wijzigen ieder schooljaar. Voor een actuele lijst van het team verwijzen wij naar de jaarbijlage en naar onze site www.dewijdewereld.eu.

2.2.6 Scholing voor leerkrachten

Wij zijn een lerende organisatie waarin alle professionals zich willen blijven ontwikkelen en zich verder bekwamen in hun vak. In overleg met het team wordt bekeken aan welke onderwerpen aandacht moet worden besteed en welke collega’s cursussen of studies gaan volgen. Deze vinden veelal plaats buiten schooltijd, een enkele bijeenkomst is gepland onder lestijd.

2.2.7 Stageplaats voor studenten

Wij geven studenten van de Pabo, ALO en ROC de Leijgraaf de gelegenheid in de praktijk kennis te maken met hun toekomstige beroep. In de klas worden ze begeleid door de groepsleerkracht die natuurlijk eindverantwoordelijk blijft.

2.2.8 Schooltijden

Het volledige dagarrangement speelt zich af binnen de volgende tijden. Binnen deze tijden worden de blokken onderwijs ( in totaal 940 uur per jaar) afgewisseld met blokken opvang.

Dag Ochtend
maandag 8.30 uur tot 17.00 uur
dinsdag 8.30 uur tot 17.00 uur
woensdag 8.30 uur tot 12.30 uur
donderdag 8.30 uur tot 17.00 uur
vrijdag 8.30 uur tot 12.30 uur


Het jaarrooster vindt u in de jaarbijlage van de schoolgids en op de site www.dewijdewereld.eu

2.2.9 Regels bij schoolverzuim

Als uw kind om enige reden afwezig is, wil de school hiervan tijdig (graag voor 8.15 uur) op de hoogte worden gebracht. Dit kan telefonisch (0413-245000). Indien wij na het doornemen van de absentielijst een leerling missen zonder dat deze is afgemeld, nemen wij zo snel mogelijk contact op met de ouders. Hiervoor is het erg belangrijk dat de leerkracht over de telefoonnummers beschikt waarop de ouders te bereiken zijn.

Verlof- en verzuimregels, leerplicht
Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Dit betekent dat u uw kind dan nog een dagje zonder toestemming thuis kunt houden. Wel graag even doorgeven aan de leerkracht.
Kinderen zijn vanaf vijf jaar volledig leerplichtig.
In de leerplichtwet wordt bepaald wanneer uw kind verplicht naar school moet, maar ook om welke reden uw kind daarvan kan/mag worden vrijgesteld. In alle gevallen beslist de directeur of er recht bestaat op verlof.
De directeur mag dit verlof niet puur naar eigen inzicht verlenen, maar dient zich strikt te houden aan de wettelijke voorschriften. Een folder met de juiste informatie kunt u op het gemeentehuis krijgen. U kunt ook altijd terecht bij de leerplichtambtenaar.
Verlof kunt u aanvragen via een standaardformulier verkrijgbaar bij de directeur.
U dient uw aanvraag uiterlijk acht weken van tevoren in te dienen!
Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dan zijn we verplicht dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

3. De ontwikkeling van kinderen

3.1 Nieuwe leerlingen op school

Aanmelding Aanmelding kan het gehele schooljaar plaatsvinden. Indien uw kind, voordat het naar groep één gaat al gebruik maakt van ons kinderdagverblijf, is opnieuw inschrijven niet nodig. In dat geval zult u uitgenodigd worden voor een overdrachtsgesprek met de leerkracht van groep één en een collega van het kdv.
Indien uw kind geen gebruik heeft gemaakt van ons kdv maakt u een afspraak met de directeur voor een informatief gesprek en rondleiding, hierin zal de verdere inschrijfprocedure met u besproken worden.

Toelating / kennismakingsdagen
Bij het toelaten van kinderen op ons Speelleercentrum, handelen we volgens de wettelijke voorschriften. In het kader van deze wet hebben we twee beleidsdocumenten opgesteld die betrekking hebben op het toelaten van kinderen tot onze school:
- beleidsdocument ‘Grenzen aan zorg’
- beleidsdocument ‘Aannamebeleid’
Beide documenten liggen op school ter inzage.
Om te worden toegelaten tot de OnderwijsTijd op Speelleercentrum De Wijde Wereld, moeten kinderen vier jaar oud zijn.

Kinderen worden bij de directeur van de school aangemeld. Bijvoorkeur kan dat na overleg, onder schooltijd, zodat U en uw kind(eren) zich een goed beeld van het Speelleercentrum kunnen vormen. Kinderen mogen 5 dagen komen instromen voordat ze 4 jaar oud zijn. Deze dagen worden in overleg met de leerkracht op woensdagen en of vrijdagen gepland. Als uw kind aan het begin van het nieuwe schooljaar start, vervallen deze dagen.

Indien uw kind is aangemeld, krijgt u ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag een bericht van de leerkracht bij wie uw kind is ingedeeld om definitieve afspraken te maken. Uw kind krijgt vervolgens een persoonlijke uitnodiging thuisgestuurd.

Voor kinderen die in augustus starten, hebben wij ieder jaar, nog net voor de zomervakantie een kennismakingsmoment. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Voor kinderen die van een andere school komen is het mogelijk een dag(deel) mee te draaien in de groep.

3.2 De zorg voor kinderen

De zorgstructuur op De Wijde Wereld
De intern begeleider op school geeft het beleid ten aanzien van de leerlingenzorg vorm en coördineert de uitvoering daarvan. Deze zorgstructuur is weergegeven in de (digitale) map Interne Zorg. De IB-er heeft de volgende taken:
· Het begeleiden van leerkrachten omtrent de zorg voor leerlingen (incl. ‘rugzakleerlingen’)
· Signaleren
· Trendanalyses maken voor: School en diverse groepen
· Diagnosticeren
· Het volgen van leerlingen via cito LVS en leerlingbesprekingen
· Zorgbeleid optimaliseren
· Intermediair tussen leerkrachten, ouders en evt. externe instanties

De IB-er op de Wijde Wereld is tevens coördinator van de unit. De unit coördinator is naast begeleider teven coördinator van de unit (afdeling). De unitcoördinator heeft een staffunctie. De unitcoördinatoren onder leiding van de directeur vormen het management van het Speelleercentrum.

De zorgstructuur op De Wijde Wereld is er niet alleen voor zorgleerlingen, maar voor alle leerlingen.
Daartoe onderscheiden we vijf niveaus van zorg.

Drie keer per jaar worden alle leerlingen door hun leerkracht ingedeeld op niveau van zorg. Dit vindt plaats tijdens de groepsbesprekingen, waarin alle leerlingen besproken worden.
Alle leerlingen worden op het eind van het schooljaar doorgesproken met de volgende groepsleerkracht. De nieuwe leerkracht gaat dan verder op de ingeslagen weg.

De vijf niveaus van zorg

Niveau 1 is het niveau van Algemene zorg.
Dit is de dagelijkse zorg voor de kinderen in de groep. Hieronder valt ook de extra uitleg van bijvoorbeeld een rekensom aan de instructietafel en het differentiëren naar tempo.
Dit leert kinderen zelfstandig te werken. Vanaf groep 1 starten we hiermee. Er is een opbouw in duur en intensiteit van het ‘gippen’ door de jaren heen.

Niveau 2 is het niveau van Extra zorg.
De leerkracht geeft binnen de groep, eventueel na kort overleg met de IB-er extra aandacht aan een leerling of doet kleine aanpassingen in het programma. Als een kind bijvoorbeeld op gezette tijden aan de instructietafel komt om het lezen extra te oefenen, dan is dat niveau 2. Ook de extra hulp buiten de groep, omdat een groep te groot is om dit aan de instructietafel te organiseren, valt onder dit zorgniveau. In dit stadium zullen de ouders op de hoogte worden gebracht van de extra zorg die aan de leerling wordt gegeven.
Onder niveau 2 vallen ook de zorgvoorzieningen van het samenwerkingsverband WSNS.
Het samenwerkingsverband biedt een aantal zorgvoorzieningen aan waarvoor de school zich kan inschrijven. Ouders moeten toestemming geven voor de aanvraag van een zorgvoorziening.

Niveau 3 is het niveau van Speciale zorg na intern onderzoek.
Een leerling wordt tijdens een leerlingenbespreking besproken of via een intern aanmeldingsformulier door de leerkracht aangemeld bij de intern begeleider. Hierna volgt verder onderzoek waarna de leerkracht samen met de intern begeleider en eventueel een extern begeleider op zoek gaat naar oplossingen. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. De aanpak wordt vastgelegd in een handelingsplan. Dit plan wordt ondertekend door de ouders. Vervolgens gaan alle plannen in het zorgdossier. Hierin worden relevante zaken bijgehouden zoals verslagen van: oudergesprekken, logopedie, in- en extern onderzoek, ambulante begeleiding, remedial teaching, groeps- / handelingsplannen, zorgplannen etc.

Niveau 4 is het niveau van speciale zorg na extern onderzoek.
Nadat er toestemming verkregen is van de ouders kan een leerling verder worden onderzocht. Dit gebeurt alléén indien er vanuit de school een duidelijke hulpvraag is. Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek wordt, in overleg met de externe instantie, de ib-er, leerkracht en ouders een plan van aanpak gemaakt. Na verloop van tijd vindt er een evaluatie plaats met alle betrokkenen.

Niveau 5 is het niveau van bovenschoolse zorg.
Dit is het moment waarop het kind niet verder verantwoord begeleid kan worden op onze school. Door middel van aanmelding (toestemming ouders) en vervolgens bespreking binnen de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) wordt dan naar de beste oplossing gezocht. De PCL bestaat uit een aantal mensen waaronder de schoolarts, de schoolpsycholoog, een maatschappelijk werkster, een orthopedagoog en de directeur van de SBO. De IB-er en de leerkracht van het betreffende kind worden bij deze bespreking ook uitgenodigd. Tevoren hebben de leerkrachten een onderwijskundig rapport gemaakt over de problematiek van het kind en de tot dan toe gevoerde aanpak. Eén bladzijde van het onderwijskundig rapport wordt door de ouders ingevuld. Ouders hebben inzage in het gehele onderwijskundig rapport en moeten dit rapport, evenals de directeur, ondertekenen.
Een afschrift van de criteria voor een SBO beschikking is in te zien bij de directie.

Leerlinggebonden financiering
Onder niveau 5 vallen ook de zgn. ‘rugzakleerlingen’. Dit betreft kinderen met een ‘handicap’ die een leerling-gebonden budget toegewezen hebben gekregen. Het gaat hierbij dus om extra formatie voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben (het betreft hier dan altijd kinderen die door een externe instantie als zodanig worden geïndiceerd). Hiermee kunnen ouders en school extra zorg inkopen. De leerkrachten worden extra begeleid door een ambulant begeleider vanuit een van de Regionale Expertise Centra (REC’s). De leerling krijgt extra begeleiding binnen en buiten de klas.
REC cluster 1: Blinde en slechtziende kinderen
REC cluster 2: Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een spraak- taalproblematiek.
REC cluster 3: Langdurig zieke kinderen en kinderen met een(verstandelijke) beperking.
REC cluster 4: Kinderen met een gediagnosticeerde psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld kinderen met een autistisch spectrum stoornis.

Schoolmaatschappelijk werk
De gemeente Uden heeft middelen beschikbaar gesteld om aan elke school in de gemeente Uden een schoolmaatschappelijk werker te verbinden. Daar waar nodig heeft de IB-er met haar een overleg waarin kinderen besproken kunnen worden. Bij die bespreking kunnen op verzoek ook leerkrachten en externe deskundigen van bijvoorbeeld de GGD aansluiten. De consultatie wordt anoniem besproken. Daadwerkelijk contact vanuit de schoolmaatschappelijk werker met ouders en/of het kind kan alleen plaats vinden als de ouders hiervoor toestemming geven. De interne begeleider zorgt voor de verdere planning en de bewaking van de procedure. Met de ouders wordt overlegd over de vervolgstappen.
Afhankelijk van de hulpvraag en de bereidheid van ouders, heeft de schoolmaatschappelijk werkster gesprekken met ouders en/of kind. Als zij denkt dat verdere actie gewenst is, zorgt zij ervoor dat dit in samenwerking met ouders en school gebeurt.
U kunt als ouder ook via de leerkracht en/of IB-er uw zorgen omtrent het kind kenbaar maken. Zij kunnen dan in overleg met u bekijken of deze problemen besproken kunnen worden met schoolmaatschappelijk werk.

School Video Interactie Begeleiding
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmetho-dieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel
ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijs-vernieuwing.

Net zoals dat bij andere begeleidings-functionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet - zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht - aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/ verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

Sociaal emotionele ontwikkeling.
Op De Wijde Wereld hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat (zie pedagogisch beleidsplan). Op vele manieren proberen wij dit in de dagelijkse praktijk vorm te geven. De positieve, open houding van alle leerkrachten naar alle kinderen is daarbij de basis. Daarnaast hebben we een aantal instrumenten binnen onze school die ons en de kinderen daarbij ondersteunen. We maken daarbij gebruik van de metaforen uit de werkwijze van ‘Fides’ die we naar ons Speelleercentrum hebben vertaald.

Portfolio
Alle kinderen verzamelen in samenspraak met de leerkracht voor hen belangrijke werkjes in hun ‘Trotsmap’.  Voor alle kinderen worden de gegevens m.b.t. de ontwikkeling door de leerkracht bijgehouden op de ‘screeningslijsten’ en deze gegevens vormen mede de basis voor het oudergesprek. Alles wordt gedurende de acht basisschool jaren bijgehouden in het portfolio, zowel de sociaal emotionele ontwikkeling alsook de didactische ontwikkeling.

Vier keer per jaar vinden voortgangsgesprekken plaats met de ouders waarbij het portfolio samen met een gesprekswijzer als basis dient voor dit gesprek. Tijdens het eerste, zgn. omgekeerde oudergesprek, nodigen we ouders uit om te komen vertellen hoe zij hun kind zien, welke verwachtingen zij hebben van hun kind.

In het tweede gesprek (na de herfstvakantie) komen ouders samen met hun kind en wordt er gezamenlijk gesproken over het sociale welzijn van het kind.
Het derde en vierde oudergesprek gaat vooral over de cognitieve ontwikkeling van het kind.

Bij de overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs, nemen de kinderen deel aan de Cito-eindtoets basisonderwijs. Naast dit advies vraagt het voortgezet onderwijs (vanaf HAVO-VWO) nog een tweede positieve advies. In vele gevallen zal dat het schooladvies zijn dat de basisschool afgeeft. Anders dan het woord suggereert, is dit 'schooladvies' een rapport waarin de school / het Speelleercentrum aangeeft welke vorm van voortgezet onderwijs zij het kind en de ouders adviseert.
Aangezien het voortgezet onderwijs twee positieve adviezen vraagt, is het ook mogelijk om het schooladvies of de Cito-eintoets te vervangen door een ander erkend extern onderzoek.

Voor het adviesgesprek worden de ouders en het kind uitgenodigd.

3.3 U wilt praten met…

In de regel zijn de leerkrachten voor of na schooltijd in de gelegenheid u te woord te staan. Duurt uw gesprek vermoedelijk wat langer, dan is het beter even een afspraak te maken.  Na schooltijd vinden ook de team- en unitvergaderingen plaats. De leerkrachten hebben dan geen gelegenheid om u uitgebreid te woord te staan.

Mocht u de directeur willen spreken dan is dat mogelijk als er op dat moment geen andere afspraken zijn. Wilt u er zeker van zijn dat hij tijd voor u heeft, dan kunt u beter vooraf een afspraak maken.

3.4 Naar het voortgezet onderwijs

De school adviseert ouders /verzorgers en hun kinderen over de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Dit schooladvies is een onderdeel van de toelatingsprocedure voor een school voor voortgezet onderwijs. Het advies is bestemd voor kinderen uit groep 8. In groep 7 wordt een schriftelijk voorlopig advies gegeven. Het (voorlopig) schooladvies wordt bepaald in een commissie waarin de leerkracht, IB-er en directie zitting hebben. Uiteindelijk bepaalt een toelatingscommissie van het voortgezet onderwijs of een kind toelaatbaar is voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs.
De toelatingscommissie neemt een beslissing op tenminste twee van de volgende onderdelen:
· De rapportage die de school verstrekt over betreffende leerling;
· De uitslag van de CITO eindtoets (in ieder geval nodig voor kinderen met
HAVO/VWO advies)
· Het brugklasonderzoek (voor kinderen met het advies VMBO of twijfel
VMBO/HAVO)

Om ouders en kinderen zo goed mogelijk te informeren, vinden er in de loop van het schooljaar diverse activiteiten plaats die tijdens de informatieavond van groep 8 aan de ouders worden medegedeeld.

3.5 Klachtenregeling / machtsmisbruik

Per 1 augustus 1998 zijn scholen in het kader van de kwaliteitswet verplicht een klachtenregeling te hebben voor alle mogelijke klachten die op een school kunnen afkomen: machtsmisbruik waaronder seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Voor klachten aangaande machtsmisbruik kan men terecht bij de contactpersonen van de school. Zij weten hoe de procedure binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Gemeente Uden vastgelegd is en hoe er gehandeld moet worden.

De taken van de contactpersonen zijn de volgende:
· eerste opvang van en advies aan de leerling (of diens ouders) die geconfronteerd wordt
· (worden) met machtsmisbruik;
· doorverwijzen naar externe vertrouwenspersoon;
· zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van preventie en bestrijding van machtsmisbruik.
•Het team heeft gedragsregels opgesteld.

Wie de contactpersoon van onze school is, kunt u lezen in de jaarbijlage van de school.
De externe vertrouwenspersoon is iemand die op basis van haar of zijn beroep deskundig is op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en de gevolgen daarvan.
De taken van de externe vertrouwenspersoon zijn de volgende:
· consultatiefunctie voor de interne contactpersoon;
· waar mogelijk en of wenselijk bemiddelen;
· doorverwijzen naar de klachtencommissie, Stichting ‘KOMM’.

Externe vertrouwenspersonen staan genoemd in de jaarbijlage van onze school.
Met klachten over onderwijskundige zaken kunt u in eerste instantie natuurlijk terecht bij de leerkrachten of directie. De Stichting Katholiek Onderwijs Gemeente Uden, en de schoolorganisatie zijn met één model klachtenregeling gekomen. Deze modelregeling gaat er van uit dat ‘lichtere’ klachten zoveel mogelijk binnen de school opgelost worden via de leerkrachten of directie. Lukt dit niet binnen de school, dan wordt er doorverwezen naar het bevoegd gezag. Vervolgens wordt er een commissie samengesteld. De school is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting ‘KOMM’ in Oss. Wanneer een klacht bij de stichting ‘KOMM’ wordt ingediend, stelt deze - voor de behandeling daarvan - een klachtencommissie samen en wijst daaraan een ambtelijk secretaris toe.

De klachtencommissie heeft als taken:
· het onderzoeken van de ingediende klachten en het daaromtrent rapporteren
en adviseren aan het bevoegd gezag;
· het zo nodig informatie inwinnen bij andere deskundigen;
· het gevraagd en ongevraagd adviseren en aan het bevoegd gezag over een
beleid inzake preventie en bestrijding van machtsmisbruik in het onderwijs;
· het jaarlijks schriftelijk verslag uitbrengen aan het bevoegd gezag over haar
werkzaamheden.

Naast de bovenstaande klachtenprocedure van de Kiem bestaat er ook een klachtenregeling voor de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het Samenwerkingsverband Uden e.o.

3.6 Advies en meldpunt kindermishandeling

Wanneer een heel sterk vermoeden is dat kinderen in aanraking komen met een of andere vorm van kindermishandeling, moeten wij dit melden bij het Bureau Advies en Meldpunt Kindermishandeling.
Dit geldt trouwens voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving. U kunt anoniem contact met dit bureau opnemen en uw zorgen met hen bepreken tel 0492-508410. Er is ook een landelijk informatienummer tel 0900-1231230.
Onze school is onderdeel van Kiem Onderwijs en Opvang, een organisatie voor primair onderwijs met kindvoorzieningen voor opvang, voorschoolse educatie, onderwijs en naschoolse activiteiten.

4. De ouders

4.1 Ouders en school

Wij vinden het belangrijk dat u zich als ouder / verzorger betrokken voelt bij het Speelleercentrum om zodoende beter samen zorg te kunnen dragen voor de opvoeding en begeleiding van uw kind(eren). Wij willen dat u gemakkelijk de school binnenkomt. Niet alleen om informatie te geven en te krijgen, maar ook om ons te helpen bij diverse activiteiten. Dat kan worden gevraagd via leden van de ouderraad of een werkgroep van ouders en leerkrachten, soms vragen de leerkrachten dat rechtstreeks of wordt uw hulp via het 'wereldnieuws' ingeroepen. Aan het begin van elk schooljaar kunt u zich voor een aantal activiteiten opgeven.

4.2 Mondelinge contacten

De school is er voor alle belanghebbenden. Daarom is het vanzelfsprekend om met elkaar van gedachten te wisselen. Een aantal van deze overlegmomenten zijn bewust vooraf gepland maar het is natuurlijk daarbuiten ook mogelijk om een gesprek aan te vragen.

4.3 Schriftelijke contacten

Zo nu en dan is het nodig u schriftelijk te informeren over schoolzaken. Dit gebeurt altijd via de mail. Of via de website: www.dewijdewereld.eu

4.4 Inspraak en samenwerking

Ouders / verzorgers nemen een bijzondere plaats in. Het zijn uw kinderen immers die op De Wijde Wereld zitten. Om het samenwerken tussen school en ouders vorm te geven, is er binnen het Speelleercentrum een oudercommissie en MR

4.5 Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan tussen het bestuur, de teamleden en de ouders. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school aangaan. Aan bod komen zowel plannen op bestuurlijk niveau, maar ook praktische en onderwijsinhoudelijke zaken. De MR heeft zowel adviserende als instemmende bevoegdheden. De MR waakt over het beleid op school.
De leden van de raad hebben zitting voor een periode van 3 jaar. De MR van De Wijde Wereld bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
De vergaderingen zijn openbaar en vinden eenmaal in de 6 weken plaats. De agenda en notulen van deze vergaderingen worden op de website gepubliceerd.
Ook als ouder kunt u altijd met een duidelijke vraagstelling omtrent de school bij de MR terecht. U kunt uw vraag kenbaar maken aan een lid van de oudergeleding. Uw probleem wordt dan in een vergadering besproken en de resultaten worden altijd naar u teruggekoppeld.
De MR is er ook voor U!
De actuele samenstelling van de medezeggenschapsraad vindt u in de jaarbijlage

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De functie van een GMR is te vergelijken met die van een MR met dat verschil dat de GMR bovenschoolse zaken (op bestuurlijk niveau) controleert.

Ouderraad / oudercommissie
Op de Wijde Wereld is geen ouderraad actief. Daarentegen wel een oudercommissie die formeel het opvangdeel van het arrangement vertegenwoordigen.

Beschadigingen & vernielingen
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kleding, horloge, tas, bril, gymkleding, enz.. We vinden dat kinderen moeten leren om zuinig en netjes met hun eigen en andermans spullen om te gaan. Dit valt voor kinderen niet altijd mee. Daarom verzoeken wij u ook om er op toe te zien, dat er geen overbodige spullen (bv. speelgoed of telefoons) mee naar school gebracht worden. Wanneer uw kind om een bepaalde reden toch een mobiele telefoon mee naar school moet nemen, dan graag contact opnemen hierover met de leerkracht. Het telefoontje zal onder lestijd dan bewaard worden door de leerkracht.

Bij opzettelijke beschadiging of vernieling van andermans spullen, moet degene die het veroorzaakt heeft deze spullen vergoeden. Ook wanneer er schooleigendommen; zoals liniaal, vulpen, boeken e.d. opzettelijk vernield of beschadigd worden, moet hiervan de kostprijs vergoed worden.
Het kan voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongelukje eigendommen door andere kinderen beschadigd worden (bv. brillen). Hiervoor is de school niet verzekerd U kunt in deze situatie een beroep doen op de eigen W.A.-verzekering of die van het kind welke de schade toegebracht heeft.

Verzekeringen
Het schoolbestuur heeft een z.g. aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierbij zijn meeverzekerd de personeelsleden, de leerlingen van de school en ook de vrijwillige medewerkers, zoals overblijf-, lees- en hulpouders.

Uitgangspunt bij e.e.a. is dat de aansprakelijkheid ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de school. Dat kan natuurlijk zijn op school, maar ook buiten de school, bv. bij excursies en schoolreisjes.

Wat voor aansprakelijkheid kan er ontstaan? Denk daarbij bv. aan letselschade aan personen, of zaakschade aan goederen (zaken) van personen.

Wat is niet verzekerd? Dat is de bekende stoei- en vechtpartij tussen leerlingen onderling. Wanneer die leerlingen thuiskomen met gescheurde kleren, kapotte bril, etc. dan is er geen dekking onder deze WA-Polis. Immers, de aansprakelijkheid ontbreekt, omdat beide leerlingen meededen aan die vechtpartij en zoals de wetgever dat zo mooi zegt: “ieder voor zijn eigen schade opdraait”.

5. Contacten van de school met andere instellingen

Natuurlijk is de school geen op zichzelf staand gegeven binnen de wijk Uden-Zuid, Uden, Noord-Brabant, Nederland of in ons geval zelfs binnen Europa. Wij zijn een onderdeel van een groter geheel en werken dus altijd samen met andere instanties en/of instellingen als zij voor ons relevant zijn. Hieronder noemen we er een aantal, waarbij we ons bewust zijn van het feit dat we hierin nooit volledig zijn.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Opvoeden en opgroeien gaan niet altijd vanzelf. Het is normaal om vragen te hebben over je kind, je vader of moeder, of over jezelf. Iedereen twijfelt wel eens of bepaald gedrag ‘normaal’ is. Praktische tips, informatie en advies zijn dan welkom.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met al hun opgroei- en opvoedvragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht. Daar werken onder de noemer “CJGgeeftantwoord” deskundige medewerkers die met je meedenken. Je kunt deze medewerkers ook tegenkomen op de basisschool van je kind. De schoolmaatschappelijk werker en de sociaal verpleegkundige zijn onze medewerkers op locatie. Wij vinden geen enkele vraag raar. Je gaat altijd naar buiten met een antwoord. Samen zoeken we naar oplossingen waarmee jij weer verder kunt. Onze hulp is gratis.

We zijn op de volgende manieren bereikbaar:
www.cjggeeftantwoord.nl
info@cjggeeftantwoord.nl
Tel. 0800-254 00 00
Daarnaast kun je op maandag van 19.00-21.00 uur, op dinsdag- donderdag en vrijdag van 09.00-11.30 uur en op woensdag van 13.30-16.00 terecht in het inlooppunt in Uden, Aldetiendstraat 23.

Met vriendelijke groet,

Nettie Nabuurs en Esther Flos, medewerkers inlooppunt CJGgeeftantwoord
Schoolmaatschappelijk werker (Aanzet)
Habiba El Yachouti, sociaal verpleegkundige.

Politie/wijkagent
Aan onze school is een politiefunctionaris toegewezen die regelmatig contact heeft met de school. We bespreken met hem relevante zaken.

Weer samen naar school
De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband regio Uden. In samenwerking met de Vereniging tot Samenwerking Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs regio Uden wordt geprobeerd de groei van het speciaal onderwijs te stabiliseren door de zorgbreedte op de reguliere school te effectueren.

Leerkracht&co
Leerkracht&co begeleidt IB-er ende leerkrachten van onze school ten behoeve van de vernieuwingen in het onderwijs. Tevens kunnen zij leerlingen onderzoeken en samen met de leerkracht(en) een handelingsplan opstellen.

Gewestelijke gezondheidsdienst.
Jeugdgezondheidszorg is een taak van de GGD Brabant-Noordoost, die de preventieve gezondheidszorg voor jeugdigen van 4 tot 19 jaar uitvoert.
De preventieve gezondheidszorg heeft als doel het behouden en bevorderen van het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden van het kind in relatie met de directe omgeving (thuis, op school, vrije tijd).

De onderzoeksactiviteiten van de afdeling jeugdgezondheidszorg op school zien er als volgt uit:
Groep 1 onderzoek door logopedist
Groep 2 preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts
Groep 7 preventief gezondheidsonderzoek door de sociaal verpleegkundige

* Onze schoolwijkverpleegkundige is Habiba el Yachouti
* Onze schoolarts is John Gerritse
Beiden zijn ter bereiken op nummer 0900-4636443


Stichting jeugd tandverzorging
De stichting biedt de deelnemende kinderen een vorm van tandheelkundige verzorging aan, waarbij het voorkomen van tandbederf voorop staat. Door uitgebreide voorlichting en advies worden ouders en kinderen gewezen op wat wel en niet goed is om een gezond en gaaf gebit te behouden.
· de verzorging
· een halfjaarlijkse controle
· preventief: behalve voorlichting ook het aanbrengen van fluoride op het gebit.
· poetsinstructie
· behandeling van melk- en blijvend gebit.

Indien nodig, vindt gebitsregulatie plaats, waarbij verwezen kan worden naar een orthodontist.
Spoedhulp De stichting is 24 uur per dag en ook in de weekenden en vakanties bereikbaar onder telefoonnummer 0412-625967.

Adres van de stichting: Brabantplein 42, 5401 GS Uden tel: 0413-252739


Natuur- en milieueducatie
Om kinderen op een educatieve manier met de natuur in aanraking te brengen, bieden wij ze excursies en wandelingen aan. Ook veldwerk in de directe omgeving van ons schoolgebouw behoort tot de mogelijkheden.

Wij maken gebruik van de diensten die de stichting “Centra voor natuur, landschap en Milieu” via het bezoekerscentrum “Slabroek” aanbieden aan scholen. Ook het instituut voor natuureducatie (IVN) nodigt met name bovenbouwgroepen uit voor een tweetal natuurexcursies.

Kunstzinnige vorming
De Udense stichting “C” stelt in samenwerking met het “Brabants Instituut Steunpunt Kunstzinnige vorming” (BISK) ieder jaar een cultureel programma op, waaraan de school deelneemt. Dit programma bevat in de meeste gevallen ook een theatervoorstelling. Alle groepen maken hiervan gebruik.

Bibliotheek
We vinden het belangrijk dat kinderen vroegtijdig kennis maken met de mogelijkheden van de bibliotheek.  Een aantal groepen gaat ieder jaar op excursie naar de bibliotheek. Ook zijn er groepen die een project aangeboden krijgen.  Verder maken we, als school, gebruik van projecten en diensten van de bibliotheek.

Schoolfotograaf
Een keer per jaar komt de fotograaf op school om van alle kinderen een foto maken. Ook worden schoolgaande broertjes en zusjes op de foto gezet en wordt een groepsfoto gemaakt.

6. Resultaten van de Wijde Wereld.

Het controleren van de kwaliteit is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zo wil de overheid ook graag de kwaliteit van scholen meten. Hierbij worden de leerprestaties van de kinderen bekeken en vergeleken met andere scholen. Hiervoor gebruikt men voornamelijk de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Evenals de meeste scholen in ons land gebruiken ook wij de toetsen uit het Cito LVS. Hiervan zijn alle scores landelijk genormeerd en daardoor ook vergelijkbaar. Daarnaast worden alle scholen in Nederland aan de hand van de leerlingenpopulatie ingedeeld in categorieën. Onze school valt in de categorie waarvan de hoogste prestaties worden verwacht.
In de jaarbijlage van de schoolgids zullen we de relevante toetsgegevens jaarlijks publiceren.

7. Documenten ter inzage

Deze schoolgids heeft tot doelstelling een heldere beschrijving te geven van onze school. Het is daarom niet wenselijk om alle informatie en beleidsstukken die wij binnen onze school hanteren hier te beschrijven. Als u meer wilt weten over de werkwijze en doelstellingen van onze school, kunt u op school de volgende stukken inzien.

· Zorgplan Weer Samen Naar School regio Uden e.o.
· Klachtenregeling stichting ‘KOMM’
· Reglement Medezeggenschapsraad
· Statuten oudervereniging De Wijde Wereld
· Rapport regulier schooltoezicht (inspectie -rapport juni 2011)
· Zorgmap
· Schoolplan
· Grenzen aan zorg
· Aannamebeleid
· Beleidsplannen

8. Namen en adressen

Voor een recente namenlijst verwijzen wij u naar de jaarbijlage van de schoolgids.website door Drie-O

Contact

Speelleercentrum
De Wijde Wereld
Helmteken 24
5406 DK Uden
dewijdewereld@kiemuden.nl
Tel: 0413 245000
Routeplanner >

Agenda

19 februari -  Oudergesprekken
21 februari -  Oudergesprekken
01 maart -  Carnaval
04 maart -  Voorjaarsvakantie
21 maart -  Open ochtend
Jaaragenda >

Foto

IMG_3892 IMG_3886
IMG_3891 IMG_3879
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links